صفحه اولمقالاتسايت شاهين بوستانیتماس
تلويزيون بی بی سی فارسی من
My BBC Persian Television
صفحه اول

This website is for informing the public the news and activities of the “Independent Professional Committee of Public Scrutiny” to improve the standards of the BBC Persian Television and bring it closer to the golden standards of the BBC’s main television channels. This site is still under construction but it would have a special English page with the translations of the present Persian articles.

 
هدف ما همان اهداف بنيادی بی بی سی مادر است


اطلاع رسانی ، آموزش و سرگرمی 

 

وب سايت اطلاع رسانی "کميته مستقل مميزی حرفه ای مردمی" برای نظارت و بهبودی تلويزيون بی بی سی فارسی و نزديک تر  کردن آن به  استانداردهای طلايی بی بی سی مادر

 صفحه اولمقالاتسايت شاهين بوستانیتماس

百度推荐:有机股 www.youjigu.net

百度推荐:中国轮毂网 www.lunguwang.com

百度推荐:盈科律师事务所 www.yingkefirm.com

百度推荐:金商网 www.china-jsw.com

百度推荐:竹纤维网店 www.zgzfy.com